Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki określone poniżej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki, nie powinien korzystać z Witryny.

Niniejsza witryna internetowa, w tym obszary dostępne za jej pośrednictwem ("Witryna"), jest publikowana i utrzymywana przez ANNKE. Uzyskując dostęp do Treści, przeglądając je lub korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik niniejszym akceptuje, bez ograniczeń i zastrzeżeń, warunki ("Warunki") określone poniżej. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na każdy z poniższych warunków. Jeśli użytkownik NIE wyraża zgody na te warunki, NIE powinien korzystać z Witryny.

Ogólne Warunki Dotyczące Sklepu Internetowego ANNKE

Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunki umowne między użytkownikiem niniejszych OWH a konsumentami i przedsiębiorcami składającymi zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu pod adresem pl.ANNKE.com. Mają one zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu ANNKE.

Użytkownikiem Niniejszych OWH i Dostawcą Towarów w Sklepie ANNKE Jest:

UAB JUYING TRADING LT.
Konstitucijos pr. 21A,
E6.35-03
08130 Wilno, Litwa
Dyrektor zarządzający: Juying Li
Telefon: +37068448920 / +1 833 717 0187
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży: PL5263583390

Rozstrzyganie Sporów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Platforma UE do pozasądowego rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.Zawarcie Umowy

1.1 Prezentacja ofert produktów na naszej stronie internetowej stanowi jedynie ofertę dla użytkownika do złożenia nam wiążącej oferty zakupu za pośrednictwem procedury realizacji zamówienia opisanej poniżej.

1.2 Użytkownik może złożyć wiążącą ofertę zakupu (zamówienie) za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na naszej stronie internetowej. W tym celu należy najpierw umieścić produkty, które użytkownik chce zakupić, w wirtualnym koszyku za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka". Możesz wywołać swój "koszyk" za pomocą symbolu koszyka i przycisku "Zrealizuj zamówienie", który przeniesie Cię do procesu realizacji zamówienia. Alternatywnie można użyć przycisku "Zamów teraz" w widoku produktu, aby bezpośrednio przejść do przetwarzania zamówienia dla danego produktu. Proces składania zamówienia przebiega w dwóch etapach. W pierwszym kroku użytkownik wprowadza dane dotyczące umowy i dostawy. W drugim kroku zostaniesz przeniesiony do ostatecznego przeglądu zamówienia, gdzie wszystkie dane umowy, istotne cechy produktu i poniesione koszty zostaną szczegółowo wymienione.

1.3 Przed wysłaniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich szczegółów i ich zmiany za pomocą odpowiednio oznaczonych przycisków (np. "Edytuj zamówienie") lub anulowania zakupu poprzez zamknięcie okna przeglądarki. Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "Zamówienie płatne", użytkownik składa nam wiążącą ofertę.

1.4 Przyjęcie przez nas oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje automatycznie po otrzymaniu przez nas zamówienia i zostanie potwierdzone e-mailem po złożeniu zamówienia. Oprócz danych umowy, to potwierdzenie umowy zawiera również niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym zawarte w nich instrukcje dotyczące odwołania.

2. Płatność

2.1 W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:
PayPal, karta kredytowa/debetowa
Po złożeniu zamówienia użytkownik zostanie przekierowany na stronę PayPal w celu dokonania płatności. Towar zostanie wysłany dopiero po dokonaniu płatności przez klienta.

2.2 Podane ceny są cenami całkowitymi powiększonymi o koszty wysyłki i zawierają ustawowy podatek VAT. Koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane oddzielnie w ofercie na naszej stronie internetowej, jeśli takie koszty zostaną poniesione.

2.3 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, takie jak cła importowe i podatki, które musi ponieść klient. Informacje na ten temat można uzyskać z wyprzedzeniem od odpowiednich władz.

3. Wysyłka

3.1 Wysyłka produktów odbywa się według naszego uznania za pośrednictwem różnych dostawców usług logistycznych. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania kilku pozycji zamówienia w oddzielnych dostawach.

3.2 Wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna. W przypadku innych krajów koszty wysyłki zależą od wagi i różnią się w zależności od kraju. Wszelkie poniesione koszty wysyłki zostaną wyświetlone podczas procesu składania zamówienia.

3.3 W przypadku zamówień na terenie Polski dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 4-7 dni od dokonania płatności.

4. Ogólne Ograniczenia Użytkowania

Wszystkie informacje, dokumenty, znaki towarowe, logo, grafiki i obrazy (łącznie "Materiały") wykorzystywane na Stronie internetowej są oznaczone i stanowią własność ANNKE. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów zawartych na Stronie może naruszać prawa autorskie i/lub prawa dotyczące znaków towarowych.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie publikować ani nie rozpowszechniać żadnych informacji zawartych w materiałach. Użytkownik nie może kopiować i publikować treści z tej witryny na żadnej innej witrynie, grupie dyskusyjnej lub liście mailingowej. Jeśli użytkownik zapisał się do naszej subskrypcji lub zezwolił nam na korzystanie z jego osobistego adresu e-mail, kampanie i inne materiały marketingowe będą wysyłane tak długo, jak długo subskrypcja będzie aktywna lub nie nastąpi rezygnacja z subskrypcji. Szanujemy prywatność użytkowników i nie sprzedajemy żadnych danych. Dopóki użytkownik przestrzega niniejszych Warunków użytkowania, ANNKE przyznaje mu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny.

Nagrania audio bez zgody są nielegalne w niektórych jurysdykcjach. ANNKE nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z produktów niezgodnie z lokalnymi przepisami.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik korzysta z niniejszej witryny na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do treści i materiałów na tej stronie internetowej, ANNKE nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności treści zamieszczonych lub dostępnych na stronie internetowej. Klienci, którzy skorzystali z pomocy technicznej i ustnie zezwolili na dostęp do komputera, również wyrażają zgodę na ogólne warunki. Dział obsługi klienta ANNKE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze, które mogą wyniknąć z tego tytułu.

ANNKE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody (w tym utratę danych, przychodów lub zysków) wynikające z korzystania z treści lub materiałów na tej stronie. W żadnym wypadku ANNKE nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich.

6. PRAWO DO ZMIAN

ANNKE zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania, usuwania lub zmieniania dowolnej części Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszych warunków lub jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej będą obowiązywać od momentu ich opublikowania. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki lub jakiekolwiek zmiany, nie jest upoważniony do korzystania ze strony internetowej.

7. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Witryna jest administrowana przez UAB JUYING z siedzibą w Wilnie, Litwa. Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Wilnie na Litwie. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory przeciwko UAB JUYING muszą być rozstrzygane przez sąd znajdujący się w Wilnie na Litwie.

8. ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie (zwane łącznie "Znakami Towarowymi") są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi ANNKE. Nieautoryzowane użycie lub powielanie tych Znaków jest surowo zabronione przez prawo.